Knjigovodstvo za obrtnike, slobodna zanimanja, mikro, male i srednje poduzetnike.
Knjigovodstvene usluge potrebne su svim poduzetnicima, neovisno o vrsti i veličini poslovnog subjekta,a glavne zadaće su:

 Prikupljanje podataka o poslovnim promjenama, odnosno vjerodostojnih knjigovodstvenih
isprava
 Evidentiranje nastalih promjena u poslovanju u poslovne knjige (nastale promjene u imovini,
kapitalu, obvezama, prihodima, rashodima itd.)
 Vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, dugotrajne imovine i sitnog inventara
 Utvrđivanje poslovnih rezultata praćenjem ukupnog poslovanja poduzetnika
 Pružanje uvida poslovnim subjektima u poslovne procese i financijske tokove kao podlogu za
upravljanje i odlučivanje

Obračun plaća i drugih primitaka.
Knjigovodstvo prati i zakonske promjene te obavlja poslove vezane uz obračun plaća i honorara, kao što su:

 Prijava i odjava radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 Obračun plaća zaposlenika
 Obračun honorara vanjskih suradnika
 Obračun putnih naloga
 Obračun refundacija za bolovanja

Porezne prijave i izvještaji
Knjigovodstvo brine o obvezama izvještavanja Porezne uprave i Financijske agencije koje proizlaze iz Zakona o računovodstvu, porezu na dobit, dohodak i sl. U njih ubrajamo sljedeće poslove:

 Sastavljanje mjesečnih i godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenika
 Obračun PDV-a i podnošenje obrasca u Poreznu upravu
 Izrada godišnjih financijskih izvještaja i godišnje prijave poreza na dobit ili dohodak te
podnošenje istih u Poreznu upravu te Financijsku agenciju.

Administrativni poslovi:
 Sastavljanje ugovora o radu, ugovora o djelu
 Sastavljanje odluka i akata
 Izdavanje računa
 Priprema platnih naloga
 Popunjavanje dokumentacije za kredite I poticaje
 Izračun kamata